Nádrž

V lese u Ptačího hrádku se nachází kamenná nádrž, která úzce souvisí se zámeckou zahradou, jež vznikla v 17. století za Jana Kristiána z Eggenberku. V zadní části zahrady byl vyhlouben rybník, do kterého byla voda dováděna dřevěným potrubím až ze vzdálených lesů. Na začátku 18. století bylo ale potrubí již shnilé a nepřivádělo do rybníka dostatek vody. Nastala otázka, jak zajistit dostatečný přívod vody. V roce 1731 byl realizován smělý plán důlního přečerpávacího zařízení, které čerpalo vodu ze sádek u Dobrkovic k Ptačímu hrádku, odkud voda samospádem tekla do rybníka (Nákres vodního stroje je v komentářích). Mechanismus dodával do rybníka 1700 hl vody denně a fungoval osm let. Po rozbití pístu se stroj už nikdy nepovedlo uvést do provozu. V roce 1748 se kníže Josef Adam rozhodl zhotovit stroj nový. Voda nebyla čerpána do věže na vršku, ale do námi sledované nádrže, jejíž umístění určil architekt Zinner. Stroj fungoval dalších 30 let, kdy byl dozor nad strojem svěřen známému Josefu Rosenauerovi, který postavil např. Schwarzenberský plavební kanál. Ten se rozmýšlel, zdali nákladně investovat do oprav či nikoliv. V lese u zámecké zahrady se mu nakonec podařilo najít pramen, díky němuž mohlo být zařízení odstaveno z provozu. Ač bylo rozhodnuto, že se z důmyslného stroje nesmí nic bourat, tak vodní nádrž je dnes jeho jedinou připomínkou.

Nákres vodního stroje (Zdroj: SOA Třeboň)